Splošni pogoji sodelovanja in izvedbe Facebook nagradnih iger


 • Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre na Facebook časovnici profila AVE Panvita organizira in izvaja PANVITA MIR d.d., matična številka: 5458897000, s sedežem na naslovu Ljutomerska cesta 28 A, 9250 Gornja Radgona, davčna številka: SI36314692, e-mail: info@panvita.si (v nadaljevanju Organizator).

 

 • Namen izvedbe nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija izdelkov organizatorja na facebook spletni strani www.facebook.com/avepanvita/ (v nadaljevanju Facebook stran AVE Panvita).

 

 • Pravica do sodelovanja

Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne smejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Panvita MIR d.d., ki lahko kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Za sodelovanje v Igri mora vsak posameznik odgovoriti na nagradno vprašanje, ki jo Organizator objavi na Facebook strani: www.facebook.com/avepanvita/.

 

 • Časovno trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka v časovnem razponu 7 dni od datuma objave nagradne igre na Facebook profilu organizatorja. Potekala bo v treh krogih:

 • 31. 3. 2022 [1x AVE bon v vrednosti 40 EUR]
 • 7. 4. 2022 [1x AVE bon v vrednosti 40 EUR]
 • 14. 4. 2022 [1x AVE bon v vrednosti 40 EUR]

 

 • Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in s Politiko zasebnosti podjetja Panvita MIR d.d. ter ju tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

 

 • Nagradni sklad

Nagradni sklad in število nagrajenec določi organizator v tekstu objave družbenega omrežja Facebook. Pri podelitvi nagrad se upošteva vse udeležence, ki so pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, ki ga je organizator zastavil na Facebook strani AVE Panvita. 

Nagradni sklad: 3x AVE bon v vrednosti 40 EUR.

 

 • Žrebanje nagrajenca

Žrebanje nagrajenca izvede organizator na 7 dni objave nagradne igre, ob 12:00 uri na svojem Facebook profilu. 

Žrebanja bodo potekala: 

 • 6. 4. 2022
 • 13. 4. 2022
 • 20. 4. 2022

Žrebanje nagrade se izvede po načinu naključnega izbora med upravičenimi udeleženci, ki so pravilno odgovorili na nagradno vprašanje v izbranem časovnem roku, z uporabo posebnega računalniškega programa ali druge metode, ki preprečuje možnost vnaprejšnje določitve rezultatov.

Organizator bo obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi od glavne nagrade, katere bruto vrednost presega vrednost, določeno z zakonom za plačilo dohodnine (42,00 EUR). Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in odtegnil odbitek davka hkrati z izračunom drugih dohodkov v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno odločbo o dohodnini bremenijo zmagovalca.

Zmagovalec mora organizatorju po elektronski pošti ali med Facebook zasebna sporočila posredovati svojo davčno številko. Če je ne predloži, organizator glavne nagrade ne bo podelil.

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

 

 • Obveščanje nagrajenca

Nagrajenec bo najkasneje v roku 7-10 dni po zaključku nagradne igre obveščen o izidu žrebanja v obliki komentarja pod objavo nagradne igre na Facebook strani Panvita MIR.

Nagrajenec mora na Facebook strani organizatorja potrditi pripravljenost za prevzem nagrade v roku treh dni po prejemu obvestila o izidu žreba. V primeru prejema obvestila po preteku tridnevnega roka, organizatorju nagrade ni potrebno zagotoviti in lahko določi drugega nagrajenca.

V svojem zasebnem sporočilu mora sodelujoči navesti naslednje podatke: svoje ime in priimek, naslov bivanja, telefonsko številko in davčno številko. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova elektronske pošte ali napačnih imen.

Nagrajenec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh pravil ni mogoča.

 

 • Prevzem nagrade

Nagrajenec bo nagrado prejel v roku do 45 dni po pošti na naslov, ki ga je navedel v zasebnem sporočilu Facebook strani AVE Panvita.

 

 • Prepoved izplačila v gotovini.

Izplačilo nagrade v denarni protivrednosti ali druga menjava nagrade ni mogoča.

 

 • Prekinitev igre ali sprememba splošnih določil

Organizator lahko nagradno igro kadarkoli prekine ali spremeni splošne pogoje nagradne igre, o čemer na primeren način obvesti sodelujoče v nagradni igri.

 

 • Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje aplikacije in/ali družabnega omrežja Facebook, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
 • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade,
 • tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z nagradno igro, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju Facebook strani AVE Panvita in pri uporabi nagradne igre, v primeru, da niso nastale po krivdi organizatorja.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

 • Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja Panvita MIR in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR), in sicer zgolj za namen izvedbe te nagradne igre in jih v ta namen hrani še 30 dni po zaključku nagradne igre, osebne podatke nagrajenca pa v skladu z določili davčnih predpisov.

 

 • Druge določbe

S svojo registracijo za sodelovanje v Igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil iz teh Pogojev. Organizator izjavlja, da Igro organizira organizator, ter da Igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Facebooka. Facebook nima nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v Igri. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v nagradni igri, se predložijo organizatorju.

Če ni v teh Pogojih določeno drugače, vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njihovega sodelovanja v nagradni igri(vključno s stroški za dostop do interneta); morebitne stroške za dostavo nagrade krije organizator. Udeleženec lahko pridobi informacije o morebitnih stroških za internetno povezavo ter o naročniškem načrtu udeleženca.

Stran Igre ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je del strani, je predmet pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti organizatorja oz. druge ustrezno imenovane osebe, ki je organizatorju dodelila pravico do uporabe, in se ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno zakonodajo. Uporaba teh materialov s strani tretjih oseb je dovoljena le v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem organizatorja.

V primerih, ki jih ti Pogoji ne urejajo, veljajo – v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja – pravila veljavne slovenske zakonodaje.

 

Ljubljana,

23. 3. 2022

Panvita MIR d.d.